MŠ Doubravčice, okres Kolín

Třídní vzdělávací program – Oranžová třída

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

TVP  – V PTAČÍ ŘÍŠI

 

V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE SE ZABYDLÍME VE STARÉM STROMĚ, KTERÝ SKRÝVÁ SPOUSTU RŮZNÝCH PTAČÍCH OBYVATEL, Z NICHŽ MÁ KAŽDÝ SVŮJ JEDINEČNÝ PŘÍBĚH.

NAŠIM HLAVNÍM HRDINOU A PRŮVODCEM NÁM BUDE PTÁČEK MODROUŠEK, A K CELOROČNÍ ČETBĚ   JSME VYBRALI KNIHU UPRCHLÍK NA PTAČÍM STROMĚ OD ONDŘEJE SEKORY.

Kontinuálně zařazujeme, v rámci výprav a  environmentální výchovy  ve třídě, program “Učíme se venku podle ročních období”

Zařazujeme prvky z programu “DOBRÝ ZAČÁTEK”. Jedná se o pravidelné setkávání s průvodci – méďou Míšou, který bude dětem pomáhat pochopit třídní pravidla, řešit konflikty, zpracovávat emoce, dále TŘÍDNÍHO MASKOTA FERDU, který ukazuje dobré chování, je trpělivý, zdvořilý a OCEŇUJE KAMARÁDSKÉ CHOVÁNÍ VE TŘÍDĚ.

NOVĚ BUDEME ČERPAT INSPIRACI Z KURZU O WELLBEINGU.

novou aktivitou pro nás bude práce s KARTAMI CTNOSTÍ, které jsou součástí PROGRAMU VÝCHOVA KE CTNOSTEM.

Dny, které táhnou ven – nápady na výpravy a ca kopírující témata školního roku dle ročních období

Učíme se venku – podzimní, zimní, jarní a letní výzvy

KROUŽEK:

Nová svolávací písnička 

Úvod do tématu – v září celoroční téma a pak v pondělí a v úterý aktuální týdenní téma, které se rozvíjí a diskutujeme o něm (myšlenkové mapy, sociohry…). V pátek krátké shrnutí a reflexe k daným tématům.

V kroužku v pondělí rozebíráme, kde jsme o víkendu byli..důraz na mluvní projev – rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností

Páteční ukázky – různorodost, doplňující otázky k ukázkám. 

Ccelotýdenní ukázky k tématu – děti mohou nosit denně ukázku, a ostatní seznamují s jejím významem ( jak souvisí s probíraným těmatem)..
ZÁŘÍ – VÍTEJTE V ŘÍŠI PTÁKŮ

Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření 

·Rozvoj relativní citové samostatnosti

Seznamování s místem a prostředí v němž dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

 Vytváření základů pro práci s informacemi

1.(4.-8.9.)  Přivítání na ptačím stromě

Seznamování se s novým prostředím a kamarády  (seznamovací hry, první tvoření)

Hygienické návyky, sebeobsluha, samostatnost

 

2.  (11.-15.9.)  Je nám spolu dobře

Seznamování se s pravidly soužití – režim ve třídě, (seznámení s medvědem Míšou – vytváření společných pravidel, pravidlo pěti, a dramatizace jednotlivých pravidel).

Rozhovor se stromem

 

3.  (18.-22.9.)  Dozvuky léta 

Podzimní sklizně, kořenová zelenina, brambory, obilí..

 

4.  (25.-29.9.)   Den české státnosti, státní symboly

 osoba sv. Václava, legenda, patron České země,

Sázíme strom pro mír 22.9.ŘÍJEN 

 Rozvoj komunikativních dovedností

Seznámení se s knihami a jejich funkcemi· 

Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a prožívat city

Vytváření prosociálních postojů 

1.  (2.-6.10.) 

 Vůně a barvy podzimu – charakteristické znaky, počasí,  ovoce, zelenina ,sběr kaštanů, žaludů, šípků – plody lesa (houby, šípky, trnky a jich využití); pozorování přírody, sběr a následné sušení listí (frotáž)

Zvířátka z větviček – slavíme mezinárodní den zvířat

 

2.  (9.-13.10.) Loučíme se s ptáky..Kteří obyvatelé stromů nám tu zůstanou i přes zimu?

Foukej, foukej, větříčku – všechno lítá, co peří má.  Odlet ptáků do teplých krajin. Vinobraní.

Větrní draci

 

3.  (16.-20.10) Podzimní barvy v říši stromů

Padá listí . Barvy podzimu, Sbíráme a lisujeme listí, práce s přírodninami.

Zdravotní kontrola stromů – 20.10. Den stromů

 

4.  (23.-27.10.) Náš domov, náš národní strom

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI –  Naše město, naše vlast – tady jsme doma (hymna, vlajka, symboly) , výprava za pamětními lipami v obci

 

 

LISTOPAD

Rozvoj řečových schopností

Rozvoj paměti a pozornosti·  

Poznávání sebe sama·   

Rozvoj schopnosti sebeovládání

Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance) respektu, přizpůsobivosti)

 

1. ( 30.10.-3.11.) 

Roční období – charakteristika jednotlivých ročních období (léto/podzim), změny v přírodě, oblečení; příprava přírody na zimu. Dušičky

 

2.  (6.-10.11.)  Sv. Martin

Sv. Martin přijíždí k nám (oslava sv. Martina) – v čem je symbolika sv. Martina, lampionový průvod, písničky pro Martina

Ukládáme zvířátka k zimnímu spánku 

3.  (13.-17.11.) Posvícení ??

Posvícení

Venkovní herna

 

4.  (20.-24.11.)

Příprava na jarmark a rozsvícení stromu

 

PROSINEC

Rozvoj produktivních jazykových dovedností (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování·         

Seznamování se se světem kultury, umění a tradic

 Vytváření si povědomí o existenci ostatních kultur a jejich tradic

1.  ( 27.11.-1.12.)  Advent

První adventní týden a zvyky s ním spojené (Mikuláš, sv. Barbora…, výzdoba třídy, ozdoby na stromek, adventní věnec, perníčky)

 

2.  (4.-8.12.) 

Druhý adventní týden a zvyky s ním spojené (sv. Lucie, sv. Ambrož), nácvik besídky

Den tajných dárků pro zvířátka v lese

 

3.  (11.-15.12.)

Třetí adventní týden a zvyky s ním spojené, nácvik besídky

Dárky z přírody – prosincové obdarovávání

 

4.  (18.-22.12.)

Těšíme se na Ježíška

LEDEN

Ochrana osobního soukromí, bezpečí ve vztazích s druhými dětmi, dospělými

Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálníc·           Seznamování se se světem kultury, umění a tradic

Projekt „Olympijská vesnice“ (zdraví, zdravý  životní styl, zimní sporty)

1.  (1.-5.1.) 

Šťastný nový rok + Tři králové 

Mapování ptačího nebezpečí – lednové sčítání ptáků na krmítku

 

2.  (8.-12.1.) 

Zimní sporty,  První pomoc

3.  (15.-19.1.) 

Zdraví a správný životní styl (jídlo, sport, spánek, péče o tělo)

Sněžná vesnice

 

4.  (22.-26.1.)  Hygiena

zuby a ruce

Psychohygiena: Zpracování emocí, zvládání různých situací, radosti a strasti dětí školkového věku

Bílé (stromové) sochyÚNOR 

Posilování přirozených poznávacích citů (radosti z objevování…)

Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 Seznamování se se světem kultury, umění a tradic 

1.  (29.1.-2.2.) Povolání

Dělání, dělání (druhy povolání) – co dělá moje maminka, tatínek 

Ledové pokusy – když bude mrznout

 

 2.  (5.-9.2.)  Jak utíká čas ptákům?

Čas, časová pásma, orientace v čase (včera, dnes, zítra…)

Kolik je hodin? – časové pojmy a měření času (rok, den, minuta, vteřina– využití budíku, seznámíme se s různými druhy hodin) 

3.  (12.-16.2(.)   Zahrajeme si o Masopustu..

Hej, hej, je tu masek rej (masopust) – zvyky, výroba masek, písně a říkadla, hudební nástroje 

Ledové vitráže

 

4.  (19.-23.2.)   Zima v říši ptáků

Les v zimě, stopování zvířátek a ptáků

 

5.  (26.2.-1.3.) Ptáci v polárních oblastech

 

Světový den divoké přírody – hledání divočiny

 

 

BŘEZEN  

 Rozvoj jazykových receptivních dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění)·

 Přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému)·   

Pochopení, že člověk může přírodu chránit, ale také ničit

Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 

1.  (4.-8.3.) Co to klíčí pod zemí?

Petrklíč, petrklíč, zima už je pryč – jarní příroda, první květy

Sejeme semínka

 

2.  (11.-15.3.) Ekologie – odpady

Tříděný odpad, úklid obce

 

3.  (18.-22.3.) Jaro je tady

Loučíme se s zimou Morana, vítáme Vesnu 

Světový den lesů – lesní bunkry

 

4. (25 .-29.3.) Týden knihy

Týden knihy – knihy jako kamarád. Kniha v různých kulturách, jak vzniká knížka. Není jenom jedno písmo.. 

 

DUBEN 

Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka

Přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému)·       

Seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému

Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

1.  (1.4..-5.4.)  Vrací se nám ptáci z teplých krajů

Nejsme na planetě sami, chováme se zodpovědně

 

2.   (8.4.-12.4.)  Nový život na jaře

Domácí zvířata a jejich mláďata, život na statku

Hody, hody, doprovody – svátky jara-Velikonoce

Úkryty pro žabí sousedy – Měsíc školních zahrad

 

4.  (15.-19.4.)  Doprava

Doprava. Čím jezdíme do školky? – chování v dopravě, dopravní prostředky – kde co jezdí, létá, pluje; dopravní předpisy, znaky, jak dodržujeme bezpečnost (nejen na ulici – hry, sport, cizí osoby…)

Mezinárodní den Země – uklízíme obec

 

5.  (22.-26.4.) Čáry máry…

Čarodějný rej – Filipojakubská noc, stavění májky

KVĚTEN

Posilování přirozených poznávacích citů (radost z objevování, zvídavost, zájem)

Rozvoj kooperativních dovedností

Vnímat a přijímat základní hodnoty ve společenství ostatních lidí uznávané (rodina, třída…)·      

Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí (zahrada)

1.  (29.4.-3.5.)  Projekt Malý stavitel

Tady bydlím – poznat důležité budovy (vím, co se kde nachází pošta, lékárna, hasiči, radnice – znát jejich důležitost); vyznám se v mapě (nakreslím blízké okolí školky – starší děti) 

 

2.  (6.-10.5.) Rodina

Naše rodina – kdo je moje rodina,

Den matek – jaká je moje maminka, dárek pro maminku 

 

3.  (13.-17.5) Ptačí říše ve světě

Přiletěla včelka a broučci – hmyzí rodina

Život v trávě – Mezinárodní den fascinace rostlinami

 

4.  (20.-24.5.) Ptačí říše ve světě

Poznávání ekosystémů (les louka, rybník…)

Životní cyklus nejen včel – světový den včel 20.5.

 

5.  (27.-31.5.) Ptačí říše ve světě

 

ČERVEN – PTÁCI V POHÁDKÁCH

Vyslovovat správně všechny hlásky

Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady

Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat·         

Podílet se na organizaci hry a činností

Uvědomovat si svoje možnosti a limity

Zachytit a vyjádřit své prožitky·        

Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný

SEDMERO KRKAVCŮ, O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE, VRÁNA A SÝR, PTÁK OHNIVÁK

1.  (3.6-7..6.) 

Naše vlast a nejbližší sousedé

Den dětí

Otvírání studánek – pítka do zahrady

 

2.  (10.6. – 14.6.)  Hledáme hmyzí říše po celém Světě  -Afrika

3.  (17.6.-21.6.)  Hledáme hmyzí říše po celém Světě – Asie

 5.  (24.6.-28..6.) Hledáme hmyzí říše po celém Světě – Austrálie

Hry plné hlíny – 29.6. Mezinárodní den bláta

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE NÁS ČEKÁ VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ S FERDOU MRAVENCEM A JEHO PŘÁTELI. PODÍVÁME SE POD POKLIČKU ŽIVOTA RŮZNÉHO HMYZU U NÁS I VE SVĚTĚ. 

Kontinuálně zařazujeme, v rámci výprav a  environmentální výchovy  ve třídě, program “Učíme se venku podle ročních období”. 

Průvodcem to tento rok se nám stane Ferda mravenec a Beruška (celoroční četba příběhy Ferdy a jeho přátel)

Letošní rok také pokračujeme v programu  – “Ekoškolka”. Jednotlivé tematické bloky budou zařazovány pravidelně do programu tak, aby s ním co nejvíce korespondovaly.

Zařazujeme prvky z programu “Dobrý začátek”. Jedná se o pravidelné setkávání s průvodci – méďou Míšou, který bude dětem pomáhat pochopit třídní pravidla, řešit konflikty, zpracovávat emoce, dále Ferdou, který ukazuje dobré chování, je trpělivý, zdvořilý a chválí děti a Beruškou, která ukazuje dětem špatné vlastnosti. V druhém pololetí rozšíří skupinu ještě želva, která učí děti pracovat s emocemi.

ZÁŘÍ – VÍTEJTE V ŘÍŠI HMYZU

1.(1.-2.9.)  Přivítání v kouzelné říši hmyzu, seznámení s Ferdou mravencem

Seznamování se s novým prostředím a kamarády  (seznamovací hry, první tvoření)

2.  (5.-9.9.)  Je nám spolu dobře

Seznamování se s pravidly soužití – režim ve třídě, (seznámení s medvědem Míšou – vytváření společných pravidel, pravidlo pěti, samostatnost, hygiena a sebeobsluha)

Rozhovor se stromem

3.  (12.-16.9.)  Dozvuky léta 

Podzimní sklizně, kořenová zelenina, brambory, obilí..

4.  (19.-23.9.)   Den české státnosti, státní symboly

 osoba sv. Václava, legenda, patron České země,

5.  (26.9.-30.9.) Úvod do projektu Ekoškolka

Co je ekologie, co nás čeká

Houby – rozeznávání na jedlé a nejedlé

Ekologie: 

co to slovo znamená? Je pro nás důležitá? Co mohu pro své okolí udělat, abych se tu cítil lépe… 

ŘÍJEN 

1.  (3.-7.10.) 

 Vůně a barvy podzimu – charakteristické znaky, počasí,  ovoce, zelenina ,sběr kaštanů, žaludů, šípků – plody lesa (houby, šípky, trnky a jich využití); pozorování přírody, sběr a následné sušení listí (frotáž)

Zvířátka z větviček – slavíme mezinárodní den zvířat

2.  (10.-14.10.) Loučíme se s ptáky..Kteří obyvatelé stromů nám tu zůstanou i přes zimu?

Foukej, foukej, větříčku – všechno lítá, co peří má.  Odlet ptáků do teplých krajin. Vinobraní.

Větrní draci

3.  (17.-21.10) Podzimní barvy v říši stromů

Padá listí . Barvy podzimu, Sbíráme a lisujeme listí, práce s přírodninami.

Zdravotní kontrola stromů – 20.10. Den stromů

4.  (24.-28.10.) Náš domov, náš národní strom

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI –  Naše město, naše vlast – tady jsme doma (hymna, vlajka, symboly) , výprava za pamětními lipami v obci

 Ekologie: 

Problémy Evropy – seznámení s lesem a jeho problémy (listnaté a jehličnaté lesy, Kůrovec, monokultury, domov spousta živočichů a rostlin – jedinečné klima..)

LISTOPAD

1. ( 31.10.-4.11.) 

Roční období – charakteristika jednotlivých ročních období (léto/podzim), změny v přírodě, oblečení; příprava přírody na zimu. Dušičky

2.  (7.-11.11.)  Sv. Martin

Sv. Martin přijíždí k nám (oslava sv. Martina) – v čem je symbolika sv. Martina, lampionový průvod, písničky pro Martina

Ukládáme zvířátka k zimnímu spánku 

3.  (14.-19.11.) Posvícení

Posvícení

Venkovní herna

4.  (21.-25.11.)

Příprava na jarmark a rozsvícení stromu

Ekologie:

jedinečné živočišné i rostlinné druhy, dopad velkých požárů ?? Předělat – ekologie dělená podle kontinentů z tvp  loňského roku

PROSINEC

1.  ( 28.11.-2.12.)  Advent

První adventní týden a zvyky s ním spojené (Mikuláš, sv. Barbora…, výzdoba třídy, ozdoby na stromek, adventní věnec, perníčky)

2.  (5.-9.12.) 

Druhý adventní týden a zvyky s ním spojené (sv. Lucie, sv. Ambrož), nácvik besídky

Den tajných dárků pro zvířátka v lese

3.  (12.-16.12.)

Třetí adventní týden a zvyky s ním spojené, nácvik besídky

Dárky z přírody – prosincové obdarovávání

4.  (19.-23.12.)

Těšíme se na Ježíška

LEDEN

Projekt „Olympijská vesnice“ (zdraví, zdravý  životní styl, zimní sporty)

1.  (2.-6.1.) 

Šťastný nový rok + Tři králové 

Mapování ptačího nebezpečí – lednové sčítání ptáků na krmítku

2.  (9.-13.1.) 

Zimní sporty,  První pomoc

3.  (16.-20.1.) 

Zdraví a správný životní styl (jídlo, sport, spánek, péče o tělo)

Sněžná vesnice

4.  (23.-27.1.)  Hygiena

zuby a ruce

Psychohygiena: Zpracování emocí, zvládání různých situací, radosti a strasti dětí školkového věku

Bílé (stromové) sochy

Ekologie  – plýtvání jídlem

ÚNOR 

1.  (30.1.-3.2.) 

Dělání, dělání (druhy povolání) – co dělá moje maminka, tatínek 

Ledové pokusy – když bude mrznout

 2.  (6.-10.2.)  Jak utíká čas hmyzu?

Čas, časová pásma, orientace v čase (včera, dnes, zítra…)

Kolik je hodin? – časové pojmy a měření času (rok, den, minuta, vteřina– využití budíku, seznámíme se s různými druhy hodin) 

3.  (13.-17.2(.)   Zima v království hmyzu

Les v zimě, stopování zvířátek

4.  (20.-24.2.)   Zahrajeme si o Masopustu..

Hej, hej, je tu masek rej (masopust) – zvyky, výroba masek, písně a říkadla, hudební nástroje 

Ledové vitráže

Ekologie: 

Problematika globálního oteplování. Jak se týká nás…

BŘEZEN  

 

1.  (27.2.-3.3.) Zvířátka a mláďátka

Jaro aneb na tom našem dvoře – charakteristické znaky, kteří ptáčci přilétají..

Světový den divoké přírody – hledání divočiny

2.  (6.-10.3.) Co to klíčí pod zemí?

Petrklíč, petrklíč, zima už je pryč – jarní příroda, první květy

Sejeme semínka

3.  (13.-17.3.) Jaro je tady

Loučíme se s zimou Morana, vítáme Vesnu

4.  (20.-24.3.)  Ekologie – odpady

Tříděný odpad, úklid obce

Světový den lesů – lesní bunkry

5. (27 .-3 1.3.) Týden knihy

Týden knihy – knihy jako kamarád. Kniha v různých kulturách, jak vzniká knížka. Není jenom jedno písmo.. 

Ekologie: 

Přelidnění, koncentrace lidí na jednom místě.., třídění odpadu

DUBEN 

1.  (3.4..-7.4.)  Ekologie 

Nejsme na planetě sami, chováme se zodpovědně

2.   (10.4.-14.4.)  Nový život na jaře, Velikonoce

Domácí zvířata a jejich mláďata, život na statku

Hody, hody, doprovody – svátky jara-Velikonoce

Úkryty pro žabí sousedy – Měsíc školních zahrad

4.  (17.-21.4.)  Doprava

Doprava. Čím jezdíme do školky? – chování v dopravě, dopravní prostředky – kde co jezdí, létá, pluje; dopravní předpisy, znaky, jak dodržujeme bezpečnost (nejen na ulici – hry, sport, cizí osoby…)

Mezinárodní den Země – uklízíme obec

5.  (24.-28.4.) Čáry máry…

Čarodějný rej – Filipojakubská noc, stavění májky

Ekologie: Problematika chudoby a nevzdělanosti

KVĚTEN

1.  (1.-5.5.)  Projekt Malý stavitel

Tady bydlím – poznat důležité budovy (vím, co se kde nachází pošta, lékárna, hasiči, radnice – znát jejich důležitost); vyznám se v mapě (nakreslím blízké okolí školky – starší děti) 

2.  (8.-12.5.) Rodina

Naše rodina – kdo je moje rodina,

Den matek – jaká je moje maminka, dárek pro maminku 

3.  (15.-19.5) Ekologie, enviroment. výchova

Přiletěla včelka a broučci – hmyzí rodina, rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách, užitečnost malých stvoření pro člověka, přírodu, Zemi.

Život v trávě – Mezinárodní den fascinace rostlinami

4.  (22.-26.5.)  Ekologie – Koloběh vody, voda v lesní říši

Poznávání ekosystémů (les louka, rybník…)

ČERVEN 

1.  (29.5-2.6.) 

Naše vlast a nejbližší sousedé

Den dětí

Otvírání studánek – pítka do zahrady

2.  (5.6. – 9.6.)  Hledáme hmyzí říše po celém Světě  -Afrika

3.  (12.6.-16.6.)  Hledáme hmyzí říše po celém Světě – Asie

 5.  (26.6.-30.6.) Hledáme hmyzí říše po celém Světě – Austrálie

3., 4., 7., 10. – 14.7. Prázdninový provoz

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Sdílet příspěvek

beDesign.cz

Přihlášení