MŠ Doubravčice, okres Kolín

Výsledky zápisu

do MŠ Doubravky

 

Do MŠ Doubravky byly od roku 2023/2024 přijaty děti pod těmito čísly:

29, 69, 37, 50, 49, 31, 58, 30, 5, 7, 17, 51, 67, 19, 53, 39, 40, 15, 1, 54, 36, 46, 14

Na všechny přijaté děti se těšíme na dni otevřených dveří. Bližší informace pošleme mailem a vyvěsíme na webových stránkách v sekci zápis.

Rozřazení dětí do tříd vyvěsíme na webové stránky a na dveře školky do konce června.

K zápisu přišlo 56 dětí, přijmout můžeme 23 dětí. Po dohodě s panem starostou jsme podnikli kroky vedoucí k navýšení kapacity o 6 dětí. Pokud se tento krok podaří, budeme moci přijmout stejně staré děti jako loni – narozené do listopadu (včetně) 2019. 

Vážení rodiče,

včera byl ukončen elektronický předzápis. Pokud jste této možnosti nevyužili, nic se neděje. Pro všechny zákonné zástupce platí povinnost dostavit se k řádnému zápisu v úterý 9. 5. od 16:00 do 18:00.

K řádnému zápisu je nezbytné přinést všechny požadované dokumenty (vyplněné):

·         Žádost o přijetí dítěte do MŠ (nemusí nosit ti, kteří využili elektronického předzápisu – jejich žádost již máme vyplněnou, při zápisu ji jen podepíší)

·         Potvrzení od lékaře o očkování dítěte

·         Evidenční list dítěte

·         Přihlášku ke školnímu stravování

·         Informovaný souhlas

·         Občanský průkaz zákonného zástupce

·         Rodný list dítěte nebo jeho kopii (slouží pouze ke kontrole na místě, tento doklad si ve školce nenecháváme)

Termíny dalších úkonů spojených se zápisem:

datum

hodina

co

9.5.

16:00 – 18:00

Termín řádného zápisu v MŠ

15.5.

ráno

Vyvěšení seznamu přijatých dětí na webu, plotě MŠ. Ze zákona nemůžeme vyvěšovat jmenné seznamy dětí. Proto na zápisu dostanete registrační číslo, pod kterým pak na seznamu identifikujete své dítě.

16.5.

8:30 – 9:30

Možnost nahlédnout do spisu

22.5.

8:00 – 16:45

Vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí

26.6.

15:30 – 18:00

Den otevřených dveří pro děti přijaté do zelené třídy

27.6.

16:00 – 17:00

Den otevřených dveří pro děti přijaté do medové a oranžové třídy

 

Detailnější informace k plánovaným Dnům otevřených dveří vám budou zaslány na uvedené maily. Případné dotazy zodpovíme v den řádného zápisu.

Na všechny děti i rodiče se těšíme.

Vážení rodiče,

 pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít od 1. 4. do 1. 5. 2023 Elektronického předzápisu. Na webu:

 

www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:

 https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cesky-brod-doubravcice

 

 Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Elektronický předzápis slouží pouze k usnadnění administrativní stránky zápisu. Pokud se rozhodnete jej nevyužít, nic se neděje. Důležité je dostavit se do školky v den řádného zápisu (9. 5.), přinést vyplněné všechny požadované dokumenty. 

Je ideální, pokud můžete přijít s dítětem, které se dostane do prostředí školky, může si chvilku ve třídě pohrát a odnese si malou pozornost, kterou mu vyrobily naše děti. 🙂

Na všechny děti i rodiče se těšíme

 

ZÁPIS do MŠ Doubravky

2022/2023

9. 5. 2023

od 16:00 do
18:00

Děti, které půjdou na
tento zápis, nastupují do školky 1. září 2022. Upozorňujeme rodiče, že pro
předškoláky“, tedy děti, které dosáhnou od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023
šesti nebo více let, j
e nástup
do mateřské školy
 povinný.

Informace o
možnosti elektronického předzápisu bude zveřejněna do konce března.
Rodiče, kteří této možnosti nevyužijí, přinesou vyplněné níže vypsané dokumenty
v den zápisu.

Dokumenty k
zápisu:

·       
evidenční list dítěte

·       
Potvrzení od lékaře (přinesou i rodiče předškoláků kvůli
zdravotnímu stavu dítěte, alergiím…)

·       
žádost o přijetí dítěte do MŠ

·       
informovaný souhlas

·       
přihlášku ke školnímu stravování

 

Všechny výše
popsané dokumenty je možné stáhnout na webových stránkách školy v sekci
„zápis“.

·       
Občanský průkaz

·       
Rodný list dítěte nebo jeho kopii

 

 

V případě, že dítě nebude do MŠ přijato, budou tyto
dokumenty ihned skartovány: evidenční list dítěte, informovaný souhlas,
přihláška ke stravování.

TERMÍN ZÁPISU PLATÍ I PRO CIZINCE, KTERÝM JE V ČESKÉ REPUBLICE POSKYTNUTA DOČASNÁ OCHRANA V SOUVISLOSTI S OZBROJENÝM KONFLIKTEM NA ÚZEMÍ UKRAJINY.

ТЕРМІН РЕЄСТРАЦІЇ СТОСУЄТЬСЯ ТАКОЖ ІНОЗЕМЦІВ, ЯКИМ НАДАНО ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ В ЧЕХІЙСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗБРОЙНИМ КОНФЛІКТОМ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Pravidla přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole DOUBRAVCE

Předškolní vzdělávání se dle § 34, odst. 1 zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů organizuje pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let. O přijetí dítěte do mateřské školy popřípadě o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce, rozhoduje ředitel mateřské školy. Z důvodů zobjektivnit snahu po uspokojení žádostí o přijetí do mateřské školy vzhledem k současným možnostem mateřské školy, je nutné definovat alespoň základní kritéria, podle nichž bude o přijetí dětí rozhodováno.

Ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předškolní zařízení tak může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTI DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/ 2023 PLATNÁ V NÁSLEDUJÍCÍ POSLOUPNOSTI:

 1. Na základě ustanovení § 34 odst. 1 školského zákona je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky (tedy pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky).
 2. Na základě ustanovení § 34 odst. 3 se do mateřské školy přijímají přednostně děti s místem trvalého pobytu v obci, která je zřizovatelem mateřské školy, tedy v  Doubravčicích.
 3. V případě stejného počtu bodů bude rozhodující datum narození. Vždy platí, že starší dítě má přednost.
 4. V případě volných míst mohou být přijímány také děti z jiných obcí.
 5. Na základě ustanovení § 34 odst. 1 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Pro přijímání dvouletých dětí jsou nastavena kritéria, která najdete na konci dokumentu.

6. V tabulce je přehledně znázorněno přidělování bodů dle vypsaných kritérií.

Dítě s trvalým pobytem v obci Doubravčice

10 bodů

Věk dítěte v den nástupu

6-7 let

5 bodů

5 let

4 body

4 roky

3 body

3 roky

2 body

Sourozenec již navštěvuje MŠ Doubravku a bude ji navštěvovat i v následujícím školním roce (oba sourozenci budou navštěvovat stejnou MŠ)

1 bod

Poznámky:

 • O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti, ale výše popsaná pravidla.
 • Přijímání dětí s trvalým pobytem dle bodu 2) výše se týká rovněž občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce Doubravčice. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
 • Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, si budou moci vyzvednout rozhodnutí v MŠ v termínu, o kterém budou informováni na webových stránkách školy.
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí do MŠ, se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn v mateřské škole a na internetových stránkách školky. Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout přímo v mateřské škole. Termín vyzvednutí rozhodnutí bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Kritéria pro přijetí dvouletých dětí (stejné podmínky platí i pro starší děti)

Jelikož provoz a program mateřské školy musí uspokojit potřeby a rozvíjet děti různých věkových skupin (nejčastěji od 3 do 6 let), je potřeba zohlednit tyto skutečnosti při přijímání dvouletých dětí a stanovit určité dovednosti, které budou muset děti před nástupem do mateřské školy zvládnout. Ovládání níže vypsaných dovedností může dětem pomoci, aby lépe zvládly adaptaci a nároky školy. V zájmu vlastního dítěte důkladně zvažte, zda je připravené na nástup do školy a zda pro něj bude škola v jeho věku přínosem.

U všech dvouletých dětí stanovujeme dle § 34 odst. 3 školského zákona 3 měsíční zkušební pobyt dítěte. Dále je nezbytné, aby rodiče respektovali a dodrželi adaptační program školy.

Zvládnuté dovednosti:

 • dítě je přes den bez plen
 • dítě si zvládne říct nebo dojít na toaletu
 • dítě umí samo pít z hrnečku
 • dítě jí samo lžící
 • dítě je zvyklé na chůzi (s dětmi chodíme na výpravy do lesa – délka je přizpůsobována věku a schopnostem dětí)
 • dítě projevuje snahu o samostatné oblékání, je z rodiny motivované k samostatnosti v sebeobsluze
 • dítě je zvyklé respektovat určitá pravidla (nevbíhá do silnice, neutíká, když ho dospělý volá)
 • dítě je zvyklé komunikovat s dospělým, o jednoduché potřeby si řekne

Vypsaná kritéria mají za úkol ochránit dvouleté dítě před nepřipraveným a předčasným vstupem do mateřské školy, který by mu mohl způsobit nepřiměřený stres a narušit tak jeho zdravý vývoj.

beDesign.cz

Přihlášení