MŠ Doubravčice, okres Kolín

Výsledky zápisu

do MŠ Doubravky

 

Do MŠ Doubravky byly od roku 2024/2025 přijaty děti pod těmito čísly:

27, 18, 31, 42, 37, 14, 45, 34, 16, 47, 48, 19, 25, 26, 29, 5, 24, 7, 17, 30, 22, 8, 36, 1, 4, 11, 38, 41, 10, 21

Na všechny přijaté děti se těšíme na dni otevřených dveří. Bližší informace pošleme mailem.

Rozřazení dětí do tříd vyvěsíme na webové stránky a na dveře školky do konce června.

K zápisu přišlo 47 dětí, přijmout můžeme 30 dětí. Po dohodě s panem starostou jsme podnikli kroky vedoucí k navýšení kapacity o 2 děti. Více už navyšovat bohužel nemůžeme.

ORGANIZACE ZÁPISU

Vážení rodiče,

zítra na zápisu se těšíme na setkání s vámi a s vašimi dětmi. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím, které vám mohou zápis zjednodušit a zpříjemnit. 

·         není nutné přijít na zápis hned v 16:00 – máme zkušenost, že většina rodičů přijde v tuto hodinu a pak stojí dlouhou frontu (ti, co přijdou kolem páté, už tak dlouho většinou nečekají)

·         čas vašeho příchodu nemá žádný vliv na přijetí dítěte do MŠ

·         nevyužíváme rezervační systém z důvodů, že někdy potřebujete zodpovědět pro vás důležité otázky nebo si s námi chce popovídat vaše dítě a my nejsme schopni garantovat vytyčený čas na rodinu a dítě

·         u stolečků s vámi vždy projdeme vyplněné dokumenty

·         pokud některý dokument nemáte, můžete si jej vyzvednout ve třídě a vyplnit na místě

·         od nás dostanete registrační číslo, pod kterým pak budete moci identifikovat své dítě, až budou vyvěšené výsledky zápisu

Po příchodu do školky:

·         v hale si můžete odložit bundy, půjčit si návleky nebo si zout boty

·         směrové cedule vás zavedou do oranžové třídy, ve které zápis probíhá

·         pokud čekáte, než přijdete na řadu, můžete využít nabídky činností a her pro děti ve třídě – na některých stolcích najdete nabídku činností, některá centra jsou otevřená celá – vždy je u nich cedulka „můžeš si pohrát, stavět, skládat…“

nebo v tělocvičně – pomůcky, které děti mohou použít jsou připravené, jiné prosíme neberte

·         bohužel počasí nám zřejmě přát nebude, přesto si můžete projít zahradu (jen prosíme nic nevyndávat, nepřenášet)

Než odejdete, ukliďte vše na své místo – děkujeme

Než odejdete, nezapomeňte vyzvat své dítě, aby si vybralo jeden dáreček, který pro něj připravily děti ze školky.

Tabulka s důležitými termíny

15. 5.

středa

zveřejnění výsledků zápisu

16. 5.

13:00 – 14:00

možnost nahlédnutí do spisu

21. 5.

8:00 – 16:45

vyzvednutí rozhodnutí o přijetí, nepřijetí

24.6.

16:00 – 19:00

Den otevřených dveří v zelené třídě (info přijde všem mailem)

25. 6.

16:00 – 17:00

Den otevřených dveří v medové a oranžové třídě (info přijde všem mailem)

 

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS – možnost, které můžete, ale nemusíte využít

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cesky-brod-doubravcice

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné přinést do MŠ 7. 5. v den řádného zápisu.

zde je odkaz na leták s průvodcem: https://spravams.cz/public_files/ep_letak2.pdf

Elektronický předzápis je “otevřen” od 1. 4. do 3. 5. 2024 

ZÁPIS do MŠ Doubravky

pro rok 2024/2025

7. 5. 2024

od 16:00 do 18:00

Děti, které půjdou na tento zápis, nastupují do školky 2. září 2024. Upozorňujeme rodiče, že pro “předškoláky”, tedy děti, které dosáhnou od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025 šesti nebo více let, je nástup do mateřské školy povinný.

Elektronický předzápis je již spuštěn. Informace nejdete na ms.doubravcice.cz Rodiče, kteří možnosti předzápisu nevyužijí, přinesou vyplněné níže vypsané dokumenty v den zápisu.

Dokumenty k zápisu:

Tyto dokumenty přinesou jen rodiče, kteří nevyužili možnosti předzápisu:

 • evidenční list dítěte
 • Potvrzení od lékaře (přinesou i rodiče předškoláků kvůli zdravotnímu stavu dítěte, alergiím…)

Tyto dokumenty přinesou všichni rodiče

 • žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • informovaný souhlas
 • přihlášku ke školnímu stravování

 

Všechny výše popsané dokumenty je možné stáhnout na webových stránkách školy v sekci „zápis“.

 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte nebo jeho kopii

V případě, že dítě nebude do MŠ přijato, budou tyto dokumenty ihned skartovány: evidenční list dítěte, informovaný souhlas, přihláška ke stravování.

dítěte, informovaný souhlas, přihláška ke stravování.

Pravidla přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole DOUBRAVCE

Předškolní vzdělávání se dle § 34, odst. 1 zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů organizuje pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let. O přijetí dítěte do mateřské školy popřípadě o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce, rozhoduje ředitel mateřské školy. Z důvodů zobjektivnit snahu po uspokojení žádostí o přijetí do mateřské školy vzhledem k současným možnostem mateřské školy, je nutné definovat alespoň základní kritéria, podle nichž bude o přijetí dětí rozhodováno.

Ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předškolní zařízení tak může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTI DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/ 2023 PLATNÁ V NÁSLEDUJÍCÍ POSLOUPNOSTI:

 1. Na základě ustanovení § 34 odst. 1 školského zákona je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky (tedy pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky).
 2. Na základě ustanovení § 34 odst. 3 se do mateřské školy přijímají přednostně děti s místem trvalého pobytu v obci, která je zřizovatelem mateřské školy, tedy v  Doubravčicích.
 3. V případě stejného počtu bodů bude rozhodující datum narození. Vždy platí, že starší dítě má přednost.
 4. V případě volných míst mohou být přijímány také děti z jiných obcí.
 5. Na základě ustanovení § 34 odst. 1 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Pro přijímání dvouletých dětí jsou nastavena kritéria, která najdete na konci dokumentu.

6. V tabulce je přehledně znázorněno přidělování bodů dle vypsaných kritérií.

Dítě s trvalým pobytem v obci Doubravčice

10 bodů

Věk dítěte v den nástupu

6-7 let

5 bodů

5 let

4 body

4 roky

3 body

3 roky

2 body


Poznámky:

 • O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti, ale výše popsaná pravidla.
 • Přijímání dětí s trvalým pobytem dle bodu 2) výše se týká rovněž občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce Doubravčice. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
 • Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, si budou moci vyzvednout rozhodnutí v MŠ v termínu, o kterém budou informováni na webových stránkách školy.
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí do MŠ, se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn v mateřské škole a na internetových stránkách školky. Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout přímo v mateřské škole. Termín vyzvednutí rozhodnutí bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Kritéria pro přijetí dvouletých dětí (stejné podmínky platí i pro starší děti)

Jelikož provoz a program mateřské školy musí uspokojit potřeby a rozvíjet děti různých věkových skupin (nejčastěji od 3 do 6 let), je potřeba zohlednit tyto skutečnosti při přijímání dvouletých dětí a stanovit určité dovednosti, které budou muset děti před nástupem do mateřské školy zvládnout. Ovládání níže vypsaných dovedností může dětem pomoci, aby lépe zvládly adaptaci a nároky školy. V zájmu vlastního dítěte důkladně zvažte, zda je připravené na nástup do školy a zda pro něj bude škola v jeho věku přínosem.

U všech dvouletých dětí stanovujeme dle § 34 odst. 3 školského zákona 3 měsíční zkušební pobyt dítěte. Dále je nezbytné, aby rodiče respektovali a dodrželi adaptační program školy.

Zvládnuté dovednosti:

 • dítě je přes den bez plen
 • dítě si zvládne říct nebo dojít na toaletu
 • dítě umí samo pít z hrnečku
 • dítě jí samo lžící
 • dítě je zvyklé na chůzi (s dětmi chodíme na výpravy do lesa – délka je přizpůsobována věku a schopnostem dětí)
 • dítě projevuje snahu o samostatné oblékání, je z rodiny motivované k samostatnosti v sebeobsluze
 • dítě je zvyklé respektovat určitá pravidla (nevbíhá do silnice, neutíká, když ho dospělý volá)
 • dítě je zvyklé komunikovat s dospělým, o jednoduché potřeby si řekne

Vypsaná kritéria mají za úkol ochránit dvouleté dítě před nepřipraveným a předčasným vstupem do mateřské školy, který by mu mohl způsobit nepřiměřený stres a narušit tak jeho zdravý vývoj.

beDesign.cz

Přihlášení