D  =  dovednosti
O  =  obyčeje
U  =  umění
B  =  bavit se
R  =  radost
A  =  akce
V  =  věda
K  =  kamarádství
A  =  aktivity          .

PDFTiskEmail

Vážení rodiče,

rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí vašeho dítěte do školky si můžete vyzvednout od pondělí 30. 5. do pátku 3. 6. osobně v mateřské škole od 8:30 do 16:30.

Rodičům, kteří uvedli datovou schránku bude rozhodnutí doručeno datovou schránkou.

Zvoňte na hospodářku, která vám rozhodnutí vydá.

Rodičům přijatých dětí bude v průběhu týdne zaslán mail i informacemi o dni otevřených dveří.

 


 

 

Výsledky zápisu

do MŠ Doubravky

Do MŠ Doubravky byly od roku 2022/2023 přijaty děti pod těmito čísly:

3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 40, 43, 45

Na všechny přijaté děti se těšíme ve čtvrtek 1. 9. 2022 a také na dni otevřených dveří. Bližší informace pošleme mailem a vyvěsíme na webových stránkách v sekci zápis.

Rozřazení dětí do tříd vyvěsíme na webové stránky a na dveře školky do konce června.

Pokud někdo z rodičů chce využít možnosti nahlédnutí do spisu, vypsaný termín je v pátek 27. 5. od 13:00 do 13:30.

K zápisu přišlo 43 dětí, z kapacitních důvodů jsme všem žádostem nemohli vyhovět.

 

Vážení rodiče,

začátkem příštího týdne budou vyvěšeny výsledky zápisu.

 


 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
 • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 1. 6. 2022, 15:30 – 16:30 hod.

Místo zápisu / Місце запису: MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUBRAVKA, KE ŠKOLCE 232

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (viz. níže, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (а саме нижче або можна забрати особисто в дитячому садку)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

do Mateřské školy Doubravka, příspěvková organizace pro školní rok 2022/2023

 • děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (zákon 561/2004 Sb., § 34, odst. 1, v platném znění) a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Doubravčicích

 • děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v Doubravčicích (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),

 

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ДЛЯ ПРИЙМУ ДІТЕЙ

до дитячого садка Дубравки, внески організації на 2022/2023 навчальний рік

• діти до обов'язкового останнього року дошкільної освіти (Закон 561/2004 Coll., § 34, параграф 1 із змінами) та діти з відкладеним відвідуванням школи з постійним проживанням у Дубравчицях

• діти, які досягли 3-річного віку до 31 серпня 2022 р. з постійним місцем проживання в Дубравчицях(за віком - від старшого, завжди діти на денну форму навчання)


 

 

Vážení rodiče,

ráda bych vám vysvětlila postup při přijímání českých a ukrajinských dětí do MŠ od příštího školního roku. Některá média šíří různé polopravdy a tím vzniká mezi lidmi zmatek a určité obavy týkající se volných míst ve školkách a jejich obsazování.

Naše mateřská škola má maximální kapacitu 70 dětí. Tuto kapacitu nesmíme za běžné situace překročit a do této kapacity budeme nabírat české děti podle kritérií zápisu (ukrajinské děti do této kapacity nespadají).

Vláda povolila kapacitu překročit pro pomoc ukrajinským dětem, jejichž rodiče dodrží zákonem dané podmínky pro přijetí dítěte v této situaci. Tyto děti neberou místo českým dětem. České děti, které nebudeme moci do školky přijmout, bychom nepřijali, ani kdyby konflikt na Ukrajině nebyl.

 


 

Informace k zápisu dítěte do MŠ pro ukrajinské děti

 

Vážení rodiče,

na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem určila druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana

na 1.  6. 2022 od 15:30 do 16:30 hodin.

Ve „zvláštním zápise“ může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

Přineste s sebou pas a vízum dítěte, pas a vízum zákonného zástupce, rodný list dítěte (pokud máte) a doklad o přechodném bydlišti.

Dále je potřeba si stáhnout v sekci zápisy tyto dokumenty:

 • Žádost o přijetí
 • Evidenční list dítěte
 • Lékařské potvrzení o očkování
 • Přihlášku ke stravování

 

Інформація про зарахування дитини в дитячий садок для українських дітей

 

Дорогі батьки,

на підставі Закону No 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, завідувач дитячого садка за погодженням із засновником

1 червня 2022 року з 15:30 до 16:30.

Лише іноземець, якому надано тимчасовий захист в Чехії, може подати заяву в «спеціальну реєстрацію».

Візьміть із собою паспорт та візу дитини, паспорт та візу законного представника, свідоцтво про народження дитини (за наявності) та довідку про тимчасове проживання.

Також у розділі записів необхідно завантажити такі документи:

Заява про вступ

• Форма реєстрації дитини

• Медична довідка про щеплення

Застосування їжі


 

ZÁPIS 2022/2023

Vážení rodiče,

zápis proběhne v úterý 10. 5. od 16 do 18 hodin v mateřské škole.

Prosíme o přinesení vyplněných dokumentů, které si můžete v této sekci stáhnout a vytisknout. Pokud nemáte možnost přinést vyplněné dokumenty, dostanete je ve školce v den zápisu a vyplníte je na místě.

Pro rekapitulaci, budeme od vás vybírat:

 • žádost o přijetí
 • vyjádření lékaře (jedná se o povinná očkování a případné alergie a zdravotní omezení) - bez vyplněného lékařského potvrzení nemůžeme rozhodnout o přijetí dítěte
 • evidenční list
 • přihlášku ke stravování

Budeme se těšit na vás i vaše děti, které jsou k zápisu srdečně zvány s vámi. Pro děti budou připravené různé hry a malý dáreček od starších předškoláků.

 


 

 

TRVALÝ POBYT DÍTĚTE V DOUBRAVČICÍCH v den zápisu

Vážení rodiče,

vzhledem ke zkušenostem z minulých zápisů považuji za velmi důležité informovat vás o důležitosti vyřešit trvalý pobyt dítěte v Doubravčicích do dne konání zápisu do MŠ Doubravky.

Vzhledem ke stále probíhající nové výstavbě je zájem o umístění dětí ve školce vysoký (oproti minulým letům počet podávaných přihlášek vzrůstá). Přednostně je školka určena dětem, které mají v den zápisu trvalý pobyt v obci. V předchozích letech se dařilo umisťovat i děti, jejichž rodiče teprve čekali na kolaudaci domu, ale loňský rok ukázal, že zájem o místa ve školce vysoce převyšoval volnou kapacitu. Nebylo tedy možné přijmout žádné dítě, které v den zápisu trvalý pobyt v obci nemělo.

Proto vás na tuto skutečnost upozorňuji dopředu. Nespoléhejte na to, že pokud plánujete kolaudaci na léto, podaří se vám dítě umístit do MŠ. Může se stát, že se to nepodaří ani u předškoláka, pokud nebude mít v den zápisu trvalý pobyt v obci.

Prosím, neberte tuto informaci jako strašení, ale jako popis reality. Bohužel v loňském roce byli někteří rodiče zaskočeni, že se jejich dítě do školky nedostalo a museli pak hledat různá náhradní řešení, na což nebyli připraveni. Proto píšu tyto řádky, abyste se nemuseli dostávat do podobných situací nebo si dopředu připravili náhradní řešení.

 


 

Zápis do MŠ pro rok 2022/2023 proběhne v úterý 10. 5.

Pokud podmínky dovolí, budeme se snažit, aby proběhl běžným způsobem (rodiče se s dětmi nebo sami dostaví do školky v den zápisu).

Pokud by v rámci opatření státu běžný způsob možný nebyl, proběhne zápis v zákonném termínu od 2. do 16. května zasláním vyplněných papírů, jak tomu bylo loni.

Vše bude ještě upřesněno.

 


 

 

Dokumenty ke stažení a vytištění:

Підтвердження лікаря
Заява про усиновлення дитини

Žádost o přijetí dítěte do MŠ Doubravka
Evidenční list dítěte v MŠ
Přihláška ke stravování
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyjádření lékaře
Čestné prohlášení o očkování dítěte


Pravidla přijímání dětí k předškolnímu

vzdělávání v mateřské škole DOUBRAVCE

Předškolní vzdělávání se dle § 34, odst. 1 zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů organizuje pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let. O přijetí dítěte do mateřské školy popřípadě o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce, rozhoduje ředitel mateřské školy. Z důvodů zobjektivnit snahu po uspokojení žádostí o přijetí do mateřské školy vzhledem k současným možnostem mateřské školy, je nutné definovat alespoň základní kritéria, podle nichž bude o přijetí dětí rozhodováno.

Ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předškolní zařízení tak může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTI DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/ 2022 PLATNÁ V NÁSLEDUJÍCÍ POSLOUPNOSTI:

 1. Na základě ustanovení § 34 odst. 1 školského zákona je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky (tedy pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky).
 2. Na základě ustanovení § 34 odst. 3 se do mateřské školy přijímají přednostně děti s místem trvalého pobytu v obci, která je zřizovatelem mateřské školy, tedy v  Doubravčicích.
 3. V případě stejného počtu bodů bude rozhodující datum narození. Vždy platí, že starší dítě má přednost.
 4. V případě volných míst mohou být přijímány také děti z jiných obcí.
 5. Na základě ustanovení § 34 odst. 1 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Pro přijímání dvouletých dětí jsou nastavena kritéria, která najdete na konci dokumentu.

6. V tabulce je přehledně znázorněno přidělování bodů dle vypsaných kritérií.

Dítě s trvalým pobytem v obci Doubravčice

10 bodů

 

Věk dítěte v den nástupu

6-7 let

5 bodů

5 let

4 body

4 roky

3 body

3 roky

2 body

Sourozenec, který bude i v následujícím školním roce navštěvovat MŠ

1 bod

 

______________________________________________________________

Poznámky:

 • O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti, ale výše popsaná pravidla.
 • Přijímání dětí s trvalým pobytem dle bodu 2) výše se týká rovněž občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce Doubravčice. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
 • Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte. 

 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí do MŠ, se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn v mateřské škole a na internetových stránkách školky. Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout přímo v mateřské škole. Termín vyzvednutí rozhodnutí bude zveřejněn na webových stránkách školy.

 

Kritéria pro přijetí dvouletých dětí (stejné podmínky platí i pro starší děti)

Jelikož provoz a program mateřské školy musí uspokojit potřeby a rozvíjet děti různých věkových skupin (nejčastěji od 3 do 6 let), je potřeba zohlednit tyto skutečnosti při přijímání dvouletých dětí a stanovit určité dovednosti, které budou muset děti před nástupem do mateřské školy zvládnout. Ovládání níže vypsaných dovedností může dětem pomoci, aby lépe zvládly adaptaci a nároky školy. V zájmu vlastního dítěte důkladně zvažte, zda je připravené na nástup do školy a zda pro něj bude škola v jeho věku přínosem.

U všech dvouletých dětí stanovujeme dle § 34 odst. 3 školského zákona 3 měsíční zkušební pobyt dítěte. Dále je nezbytné, aby rodiče respektovali a dodrželi adaptační program školy.

Zvládnuté dovednosti:

 • dítě je přes den bez plen
 • dítě si zvládne říct nebo dojít na toaletu
 • dítě umí samo pít z hrnečku
 • dítě jí samo lžící
 • dítě je zvyklé na chůzi (s dětmi chodíme na výpravy do lesa – délka je přizpůsobována věku a schopnostem dětí)
 • dítě projevuje snahu o samostatné oblékání, je z rodiny motivované k samostatnosti v sebeobsluze
 • dítě je zvyklé respektovat určitá pravidla (nevbíhá do silnice, neutíká, když ho dospělý volá)
 • dítě je zvyklé komunikovat s dospělým, o jednoduché potřeby si řekne

 

Vypsaná kritéria mají za úkol ochránit dvouleté dítě před nepřipraveným a předčasným vstupem do mateřské školy, který by mu mohl způsobit nepřiměřený stres a narušit tak jeho zdravý vývoj.

Joomla SEF URLs by Artio

webdesing: alena.k©2012
Joomla - all right reserved ©2012 MŠ Doubravčice

joomla template