D  =  dovednosti
O  =  obyčeje
U  =  umění
B  =  bavit se
R  =  radost
A  =  akce
V  =  věda
K  =  kamarádství
A  =  aktivity          .

PDFTiskEmail

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

24. 6. (čtvrtek)

15:30 – 18:00

Děti, které nastoupí do zelené třídy

29. 6. (úterý)

16:00 – 17:00

Děti, které nastoupí do oranžové třídy

28. a 29. 6.

dle e-mailu

Děti, které nastoupí do medové třídy

 

Milí rodiče,

srdečně zveme vaše děti a vás na den otevřených dveří, kde se budete moci blíže seznámit se školkou. Děti budou mít možnost poznat lépe prostředí školky a v září tak nepřijdou do úplného neznáma.

Pro rodiče je tato akce velmi důležitá ze tří důvodů:

 • popovídáte si s učiteli ze své třídy, lépe se poznáte a budete moci řešit věci, které považujete za důležité vykomunikovat před vstupem dítěte do školky
 • společně s pedagogy vyplníte krátký dotazník, abychom vaše dítě alespoň trochu poznali (jeho temperament, potřeby…) před nástupem do školky
 • dostanete sepsané nejdůležitější informace k provozu a fungování školky

 

Den otevřených dveří vnímáme jako velice důležitý pro navázání prvního kontaktu jak dětí k prostředí školky, tak rodičů a učitelů. Nahrazuje první rodičovskou schůzku v mnohem přínosnější formě, a to je individuální popovídání rodiče s pedagogem. Účast vás a vašich dětí je důležitá. Pokud byste z nějakého závažného důvodu přijít nemohli, prosíme o zaslání této informace prostřednictvím mailu na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Na maily jsem vám zaslala informace a v příloze důležité informace před nástupem do MŠ. 

Výsledky zápisu

do MŠ Doubravky

Do MŠ Doubravky byly od roku 2021/2022 přijaty děti pod těmito čísly:

29, 32, 8, 4, 3, 24, 9, 22, 1, 25, 5, 16, 47, 14, 49, 15, 51, 39, 36, 23, 7, 43, 31, 40, 35, 26

Na všechny přijaté děti se těšíme ve středu 1. 9. 2021 a také na dni otevřených dveří. Bližší informace pošleme mailem a vyvěsíme na webových stránkách v sekci zápis.

Rozřazení dětí do tříd vyvěsíme na webové stránky a na dveře školky do poloviny června.

Pokud někdo z rodičů chce využít možnosti nahlédnutí do spisu, vypsaný termín je v pátek 28. 5. od 13:00 do 13:30.

V pondělí 31. 5. je možné si vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ od 8:30 do 17:00. Případně jiný den po telefonické domluvě.

K zápisu přišlo 51 dětí, z kapacitních důvodů jsme všem žádostem nemohli vyhovět.

 


 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Vážení rodiče,

na uvedené maily nebo do datových schránek jsem vám všem posílala registrační číslo. Pokud ho někdo nemá, ozvěte se mi, prosím, do pátku.

V průběhu příštího týdne vyvěsím výsledky zápisu. Tabulku s přijatými dětmi najdete na webových stránkách školky a na jejím plotě.

 

 


 

INFORMACE O PRŮBĚHU ZÁPISU

do MŠ Doubravky

2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k nejnovějším informacím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se průběh a forma zápisu mění a přizpůsobuje nynější situaci následujícím způsobem.

 • zápis bude s největší pravděpodobností probíhat bez účasti rodičů a dětí
 • žádosti o zapsání dítěte do MŠ Doubravky od roku 2021/2022 bude možné odevzdávat od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021

Předávání bude probíhat pouze níže popsanými způsoby:

 • datovou schránkou (MŠ Doubravka má datovou schránku: 8iyu2nh)
 • e-mailem s elekronickým podpisem (žádost zaslaná e-mailem bez elektronického podpisu není platná!!!)
 • poštou (originál žádosti)
 • vhozením do schránky školky (originál žádosti)

Dokumenty, které je potřeba k zápisu dodat, najdete níže v této sekci. Netiskněte všechny. Je potřeba je vyplnit a výše popsaným způsobem dodat do školky pouze následující:

 • žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • evidenční list dítěte
 • přihláška ke stravování
 • vyjádření lékaře (povinné očkování, alergie)
 • okopírovaný rodný list dítěte

V průběhu přebírání vyplněných dokumentů budeme dětem přidělovat evidenční čísla, která zašleme na vámi uvedený e-mail (prosíme o čitelné vyplnění!!!). Po vyhodnocení zápisu zveřejníme čísla přijatých dětí na webových stránkách školky a na jejím plotě.

Děti, které půjdou na tento zápis, nastupují do školky 1. září 2021. Upozorňujeme rodiče, že pro "předškoláky", tedy děti, které dosáhnou od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 šesti nebo více let, je nástup do mateřské školy  povinný.


Dokumenty ke stažení a vytištění:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ Doubravka
Evidenční list dítěte v MŠ
Přihláška ke stravování
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyjádření lékaře
Čestné prohlášení o očkování dítěte


Pravidla přijímání dětí k předškolnímu

vzdělávání v mateřské škole DOUBRAVCE

Předškolní vzdělávání se dle § 34, odst. 1 zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů organizuje pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let. O přijetí dítěte do mateřské školy popřípadě o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce, rozhoduje ředitel mateřské školy. Z důvodů zobjektivnit snahu po uspokojení žádostí o přijetí do mateřské školy vzhledem k současným možnostem mateřské školy, je nutné definovat alespoň základní kritéria, podle nichž bude o přijetí dětí rozhodováno.

Ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předškolní zařízení tak může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTI DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/ 2021 PLATNÁ V NÁSLEDUJÍCÍ POSLOUPNOSTI:

 1. Na základě ustanovení § 34 odst. 1 školského zákona je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky (tedy pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky).
 2. Na základě ustanovení § 34 odst. 3 se do mateřské školy přijímají přednostně děti s místem trvalého pobytu v obci, která je zřizovatelem mateřské školy, tedy v  Doubravčicích.
 3. V případě stejného počtu bodů bude rozhodující datum narození. Vždy platí, že starší dítě má přednost.
 4. V případě volných míst mohou být přijímány také děti z jiných obcí.
 5. Na základě ustanovení § 34 odst. 1 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Pro přijímání dvouletých dětí jsou nastavena kritéria, která najdete na konci dokumentu.

6. V tabulce je přehledně znázorněno přidělování bodů dle vypsaných kritérií.

Dítě s trvalým pobytem v obci Doubravčice

10 bodů

 

Věk dítěte v den nástupu

6-7 let

5 bodů

5 let

4 body

4 roky

3 body

3 roky

2 body

Sourozenec již navštěvuje MŠ Doubravku

1 bod

 

______________________________________________________________

Poznámky:

 • O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti, ale výše popsaná pravidla.
 • Přijímání dětí s trvalým pobytem dle bodu 2) výše se týká rovněž občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce Doubravčice. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
 • Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte. 

 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí do MŠ, se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn v mateřské škole a na internetových stránkách školky. Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout přímo v mateřské škole. Termín vyzvednutí rozhodnutí bude zveřejněn na webových stránkách školy.

 

Kritéria pro přijetí dvouletých dětí (stejné podmínky platí i pro starší děti)

Jelikož provoz a program mateřské školy musí uspokojit potřeby a rozvíjet děti různých věkových skupin (nejčastěji od 3 do 6 let), je potřeba zohlednit tyto skutečnosti při přijímání dvouletých dětí a stanovit určité dovednosti, které budou muset děti před nástupem do mateřské školy zvládnout. Ovládání níže vypsaných dovedností může dětem pomoci, aby lépe zvládly adaptaci a nároky školy. V zájmu vlastního dítěte důkladně zvažte, zda je připravené na nástup do školy a zda pro něj bude škola v jeho věku přínosem.

U všech dvouletých dětí stanovujeme dle § 34 odst. 3 školského zákona 3 měsíční zkušební pobyt dítěte. Dále je nezbytné, aby rodiče respektovali a dodrželi adaptační program školy.

Zvládnuté dovednosti:

 • dítě je přes den bez plen
 • dítě si zvládne říct nebo dojít na toaletu
 • dítě umí samo pít z hrnečku
 • dítě jí samo lžící
 • dítě je zvyklé na chůzi (s dětmi chodíme na výpravy do lesa – délka je přizpůsobována věku a schopnostem dětí)
 • dítě projevuje snahu o samostatné oblékání, je z rodiny motivované k samostatnosti v sebeobsluze
 • dítě je zvyklé respektovat určitá pravidla (nevbíhá do silnice, neutíká, když ho dospělý volá)
 • dítě je zvyklé komunikovat s dospělým, o jednoduché potřeby si řekne

 

Vypsaná kritéria mají za úkol ochránit dvouleté dítě před nepřipraveným a předčasným vstupem do mateřské školy, který by mu mohl způsobit nepřiměřený stres a narušit tak jeho zdravý vývoj.

Joomla SEF URLs by Artio

webdesing: alena.k©2012
Joomla - all right reserved ©2012 MŠ Doubravčice

joomla template