D  =  dovednosti
O  =  obyčeje
U  =  umění
B  =  bavit se
R  =  radost
A  =  akce
V  =  věda
K  =  kamarádství
A  =  aktivity          .

PDFTiskEmail

 

 

Výsledky zápisu

do MŠ Doubravky

Do MŠ Doubravky byly od roku 2019/2020 přijaty děti pod těmito čísly:

15, 12, 14, 9, 26, 3, 17, 23, 29, 10, 2, 7, 16, 30, 28, 4, 13, 1, 40

Těšíme se na spolupráci.

Děti do MŠ nastupují 2. 9. 2019

Rozřazení dětí do tříd vyvěsíme na webové stránky a na dveře školky do poloviny června.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY - PO ZÁPISU

 

datum

co

informace

10. 5.

Výsledky zápisu

 • Výsledky budou viset na plotě školky a na webových stránkách v sekci „Zápis“ (zveřejňujeme čísla přijatých dětí)
 • Svoje děti najdete pod čísly, která jste dostali na zápisu
 • Rodiče nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí poštou
 • Rodiče přijatých dětí si budou moci rozhodnutí vyzvednout osobně ve školce v pátek 24. 5. nebo v pondělí 27. 5. od 8:30 do 10:30 u hospodářky (zvonit na hospodářku)

13. 5.

8:30 – 9:30

Nahlédnutí do spisu

Můžete využít možnosti nahlédnutí do spisu (tato možnost je zejména pro rodiče nepřijatých dětí, kteří potřebují nepřijetí dovysvětlit)

27. 6.

15:30 – 17:00

Den otevřených dveří

 • Pro přijaté děti a jejich rodiče
 • Děti mají možnost prožít odpoledne ve školce, seznámit se s prostředím, učitelkami (v září nepůjdou do úplně cizího prostředí)
 • Rodiče se seznámí s učitelkami, s prostředím, mohou dostat odpovědi na své otázky
 • Učitelky poznají dítě i rodiče, mohou se od rodičů i dětí dozvědět hodně důležitých informaci, které usnadní nástup dítěte do MŠ

ZÁPIS

do MŠ Doubravky

2019/2020

6. 5. 2019

od 16:00 do 18:00

Děti, které půjdou na tento zápis, nastupují do školky 1. září 2019. Upozorňujeme rodiče, že pro "předškoláky", tedy děti, které dosáhnou od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 šesti nebo více let, je nástup do mateřské školy  povinný.

Vezměte si s sebou tyto vyplněné dokumenty:

 • evidenční list dítěte
 • Potvrzení od lékaře (přinesou i rodiče předškoláků kvůli zdravotnímu stavu dítěte, alergiím…)
 • žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • informovaný souhlas
 • přihlášku ke školnímu stravování

Všechny výše popsané dokumenty je možné stáhnout na webových stránkách školy v sekci „zápis“.

 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte nebo jeho kopii

 

V případě, že dítě nebude do MŠ přijato, budou tyto dokumenty ihned skartovány: evidenční list dítěte, informovaný souhlas, přihláška ke stravování.


Dokumenty ke stažení a vytištění:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ Doubravka
Evidenční list dítěte v MŠ
Přihláška ke stravování
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyjádření lékaře


Pravidla přijímání dětí k předškolnímu

vzdělávání v mateřské škole DOUBRAVCE

Předškolní vzdělávání se dle § 34, odst. 1 zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů organizuje pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let. O přijetí dítěte do mateřské školy popřípadě o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce, rozhoduje ředitel mateřské školy. Z důvodů zobjektivnit snahu po uspokojení žádostí o přijetí do mateřské školy vzhledem k současným možnostem mateřské školy, je nutné definovat alespoň základní kritéria, podle nichž bude o přijetí dětí rozhodováno.

Ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předškolní zařízení tak může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTI DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/ 2020 PLATNÁ V NÁSLEDUJÍCÍ POSLOUPNOSTI:

 1. Na základě ustanovení § 34 odst. 1 školského zákona je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky (tedy pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky).
 2. Na základě ustanovení § 34 odst. 3 se do mateřské školy přijímají přednostně děti s místem trvalého pobytu v obci, která je zřizovatelem mateřské školy, tedy v  Doubravčicích.
 3. V případě stejného počtu bodů bude rozhodující datum narození. Vždy platí, že starší dítě má přednost.
 4. V případě volných míst mohou být přijímány také děti z jiných obcí.
 5. Na základě ustanovení § 34 odst. 1 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Pro přijímání dvouletých dětí jsou nastavena kritéria, která najdete na konci dokumentu.

6. V tabulce je přehledně znázorněno přidělování bodů dle vypsaných kritérií.

Dítě s trvalým pobytem v obci Doubravčice

10 bodů

 

Věk dítěte v den nástupu

6-7 let

5 bodů

5 let

4 body

4 roky

3 body

3 roky

2 body

Sourozenec již navštěvuje MŠ Doubravku

1 bod

 

______________________________________________________________

Poznámky:

 • O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti, ale výše popsaná pravidla.
 • Přijímání dětí s trvalým pobytem dle bodu 2) výše se týká rovněž občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce Doubravčice. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
 • Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte. 

 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí do MŠ, se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn v mateřské škole a na internetových stránkách školky. Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout přímo v mateřské škole. Termín vyzvednutí rozhodnutí bude zveřejněn na webových stránkách školy.

 

Kritéria pro přijetí dvouletých dětí (stejné podmínky platí i pro starší děti)

Jelikož provoz a program mateřské školy musí uspokojit potřeby a rozvíjet děti různých věkových skupin (nejčastěji od 3 do 6 let), je potřeba zohlednit tyto skutečnosti při přijímání dvouletých dětí a stanovit určité dovednosti, které budou muset děti před nástupem do mateřské školy zvládnout. Ovládání níže vypsaných dovedností může dětem pomoci, aby lépe zvládly adaptaci a nároky školy. V zájmu vlastního dítěte důkladně zvažte, zda je připravené na nástup do školy a zda pro něj bude škola v jeho věku přínosem.

U všech dvouletých dětí stanovujeme dle § 34 odst. 3 školského zákona 3 měsíční zkušební pobyt dítěte. Dále je nezbytné, aby rodiče respektovali a dodrželi adaptační program školy.

Zvládnuté dovednosti:

 • dítě je přes den bez plen
 • dítě si zvládne říct nebo dojít na toaletu
 • dítě umí samo pít z hrnečku
 • dítě jí samo lžící
 • dítě je zvyklé na chůzi (s dětmi chodíme na výpravy do lesa – délka je přizpůsobována věku a schopnostem dětí)
 • dítě projevuje snahu o samostatné oblékání, je z rodiny motivované k samostatnosti v sebeobsluze
 • dítě je zvyklé respektovat určitá pravidla (nevbíhá do silnice, neutíká, když ho dospělý volá)
 • dítě je zvyklé komunikovat s dospělým, o jednoduché potřeby si řekne

 

Vypsaná kritéria mají za úkol ochránit dvouleté dítě před nepřipraveným a předčasným vstupem do mateřské školy, který by mu mohl způsobit nepřiměřený stres a narušit tak jeho zdravý vývoj.

Joomla SEF URLs by Artio

webdesing: alena.k©2012
Joomla - all right reserved ©2012 MŠ Doubravčice

joomla template